Siirry sisältöön
På svenska
|
26.11.2015

Utkomststöd kan hjälpa vem som helst av oss

Varje år får upp till tio procent av finländarna utkomststöd. Vem är dessa personer? År 2017 ska beviljandet av grundläggande utkomststöd överföras på FPA. Vad betyder det för kunder och det finska samhället?
Teksti Samuli Kotilainen Översättning Kurt Kavander | Kuvat Juuso Paloniemi

Toimeentulotukea sai Suomessa viime vuonna noin 250 000 kotitaloutta, eli noin joka kymmenes kotitalous.

Ofta tror man att den som får utkomststöd har många problem, men verkligheten är en annan.

”Det kan vara fråga om en ung, nyutexaminerad magister som har fått en bra arbetsplats efter att ha sökt arbete i en månad. Den första lönen betalas in på kontot först efter den första arbetsmånaden. Däremellan infaller dock en två månader lång period utan inkomster. Han eller hon måste ju ha något att leva på också under den tiden”, beskriver Assi Sihvonen, som i egenskap av chef för socialarbetet ansvarar för det normerade utkomststödet i Vanda stad.

Utkomststödet är ett normalt samhälleligt stöd på samma sätt som utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget. I fjol fick cirka 250 000, dvs. ungefär vart tionde finländskt hushåll, utkomststöd. Totalt utbetalades i hela landet cirka 750 miljoner euro i sådant stöd. Stödmottagarna varierar dessutom varje år, vilket innebär att en stor del av finländarna har fått utkomststöd i något stadium av sitt liv.

Utkomststödet är en betydelsefull samhällelig stödform. Stödet beviljas i sista hand och utgör i praktiken samhällets sista stödnät. Även om de övriga stödformerna i vissa livssituationer kan ge vika, garanterar utkomststödet varje finländare en försörjning som kan betraktas som oumbärlig.

Målet är att stödmottagaren ska klara sig genom en svår situation och därmed besparas från att bli bostadslös eller utslagen för att därefter åter kunna fortsätta ett normalt liv. Nu står utkomststödet inför en synnerligen stor reform.

Grundläggande utkomststöd beviljas framöver av FPA

Utkomststöd har hittills beviljats av de kommunala socialbyråerna. År 2017 ska beviljandet av grundläggande utkomststöd överföras på FPA.

”Det här är en bra reform som korrigerar dagens problem”, säger Teija Hakulinen, chef för vuxensocialarbetet i Vanda stad.

Stödmottagarna varierar dessutom varje år, vilket innebär att en stor del av finländarna har fått utkomststöd i något stadium av sitt liv, Teija Hakulinen säger.
Stödmottagarna varierar dessutom varje år, vilket innebär att en stor del av finländarna har fått utkomststöd i något stadium av sitt liv, Teija Hakulinen säger.

”En väsentlig del av socialarbetarnas tid har gått åt till skrivbordsarbete som inte motsvarar deras utbildning eller avlöning. Ekonomiska stöd beviljas vanligen av FPA, och det faller sig naturligt att FPA framöver beviljar även grundläggande utkomststöd.”

Också Virve Flinkkilä, chef för enheten för vuxensocialarbete, är inne på samma linje. Om alla stöd söks på ett och samma ställe slipper man lämna uppgifter flera gånger, vilket besparar alla tid.

Tre av fyra sökande 
är ensamstående

”Det finns inga typiska utkomststödssökande”, säger Assi Sihvonen.”Det kan vara fråga om vem som helst av oss.”
Många sökande är arbetslösa, men inte alla. En del är lågutbildade medan andra är högutbildade. Alla åldersklasser finns representerade. Vem som helst av oss kan de facto hamna i en situation som kräver att vi förlitar oss på samhällets sista stödnät. I vissa fall ser situationen dock ut att upprepas.

Tre av fyra som får utkomststöd är ensamstående. Ensamstående personers ekonomiska problem beror ofta på arbetslöshet. En ensamstående har ingen annan som kan bidra till hyran och andra utgifter. Situationen är ännu svårare för sådana arbetslösa som får endast grunddagpenning. När man lägger till de höga hyreskostnaderna i tillväxtcentrumen är det bäddat för problem.

En ensamstående kan beviljas utkomststöd i den mån att det efter rimliga boendekostnader återstår cirka 480 euro per månad för grundläggande utgifter, såsom mat, kläder, datakommunikation och kollektivtrafikbiljetter.

Svårt för storfamiljer

I andra ändan av den brokiga skaran stödmottagare finns de stora familjerna. Ofta sköter en mamma flera barn hemma. Pappans inkomster, barnbidragen och mammans hemvårdsstöd räcker inte ens sammanslagna till för storfamiljens utgifter.

Utkomststödet har fastställts enligt principen att vardera föräldern borde ha cirka 400 euro per månad till sitt förfogande efter rimliga boendekostnader. Varje barn höjer beloppet med 250–350 euro beroende på familjens storlek och barnets ålder.

Drygt en femtedel 
får långvarigt stöd

De som får långvarigt stöd är färre till antalet än vad man vanligen tror. Antalet mottagare som fått stöd i över ett år utgör drygt en femtedel av alla stödmottagare i de största städerna. Behovet av långvarigt stöd kan bero på mycket. Ibland kan orsaken vara långtidsarbetslöshet eller till och med missbruksproblem eller psykiska problem. Detta behöver dock inte alltid vara fallet.

”Ibland kan det hända att allt annat är i ordning, men att en del av lönen utmäts exempelvis på grund av konkursskulder. Vid utmätning borde man ta hänsyn till levnadskostnaderna, men boendekostnaderna beaktas inte nödvändigtvis”, förklarar Assi Sihvonen.

Det kan hända att allt annat är i ordning, men att en del av lönen utmäts exempelvis på grund av gamla skulder.

Behovet av stöd kan också bero på exempelvis långvarig sjukdom.

”Då och då händer det att en individ på grund av sin ekonomiska situation blir beroende av socialbidrag. Det är fel. Utkomststödet är inte avsett för detta”, påpekar Teija Hakulinen.

”Det är bättre att kunderna får allt grundläggande utkomststöd via FPA. På så sätt kan man också bättre hantera deras situation som helhet.”

Upp till tiotals miljoner
i inbesparingar

Vanda har i begränsad utsträckning testat en överföring av det grundläggande utkomststödet till FPA sedan 2013. Socialförvaltningens förmånshandläggare har arbetat i FPA:s lokaler och handlagt ansökningarna om utkomststöd.
”Kundresponsen har varit synnerligen positiv”, berättar Virve Flinkkilä.

Enligt en uppskattning kommer man när det gäller beviljandet av utkomststöd att på riksnivå kunna spara upp till tiotals miljoner euro genom att utnyttja FPA:s effektiva datasystem och effektivisera arbetet.
Enligt en uppskattning kommer man när det gäller beviljandet av utkomststöd att på riksnivå kunna spara upp till tiotals miljoner euro genom att utnyttja FPA:s effektiva datasystem och effektivisera arbetet.

”Kunderna har satt värde på att den ekonomiska rådgivningen och stödbesluten fås på ett och samma ställe.”
Enligt Flinkkilä är det klart att handläggningen av ansökningar och beviljandet av stöd blir effektivare om det grundläggande utkomststödet överförs på FPA. Ett av reformens mål är att minska kommunernas arbetsbörda och åligganden. Enligt en uppskattning kommer man när det gäller beviljandet av utkomststöd att på riksnivå kunna spara upp till tiotals miljoner euro genom att utnyttja FPA:s effektiva datasystem och effektivisera arbetet.

Utkomststödet grundar sig på lag, men kommunerna har tolkat lagen på olika sätt.

Även inom samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland ser man positivt på reformen.

”Genom reformen kommer samhällsmedlemmarna på olika håll i landet att behandlas mer jämlikt. Även om beviljandet av utkomststöd har grundat sig på lag har olika kommuner tolkat lagen på olika sätt”, förklarar ansvarsområdeschef Päivi Ahola-Anttonen.

Eftersom utkomststödet beviljas i sista hand är nästan alla dess mottagare FPA-kunder från tidigare. FPA tillhandahåller alltid även personlig betjäning och har ett av landets mest omfattande servicenätverk.

Kommunerna är 
rädda för kostnaderna

Såväl i Kajanaland som i Vanda konstaterar man ändå att reformen också är förknippad med vissa utmaningar. En utmaning är hur de som faktiskt behöver social hjälp snabbt ska kunna hänvisas till de tjänster som socialbyråerna erbjuder – innan allt kompliceras.

”Jag vet att FPA rekryterar anställda från socialbyråerna för att skaffa sig kunnande också inom denna sektor”, säger 
Ahola-Anttonen.

Kommunerna är mest oroliga för en eventuell kostnadsökning. Då FPA börjar svara för utkomststödet vid sidan av de övriga stöden kan det leda till att antalet sökande ökar. Även om det är FPA som ska bevilja grundläggande utkomststöd kommer hälften av finansieringsansvaret att kvarstå hos kommunerna.

Å andra sidan är det skäl att komma ihåg att utkomststöd alltjämt kommer att beviljas på ansökan. Dessutom kontrolleras rätten till primära förmåner innan utkomststöd beviljas. I vissa fall kan behovet av utkomststöd till och med försvinna efter att kundens övriga stödfrågor åtgärdats.

”Förvaltningen kan alltså strömlinjeformas på ett positivt sätt som minskar det överlappande arbetet överallt”, sammanfattar Teija Hakulinen.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje