Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Mikro­simulointi on vaihtoehto kokeiluille

Mikrosimulointi on yksilötason tiedon mallintamistekniikka. Se on kokeilukulttuuriin soveltuva vaihtoehto kokeiluille ja voi auttaa tekemään mullistaviakin havaintoja etuus- ja palvelumuutoksista.
Teksti Jukka Nortio, asiantuntijana Tapio Räsänen, KelaKuvat Essi Kuula

Mikrosimuloinnissa

 • käsitellään yksilöitä, esimerkiksi henkilöitä tai kotitalouksia. Sisältönä on yksikköön liittyviä tietoja, kuten henkilön ikä, sukupuoli, perhesuhteet, tulot, tuet tai työllisyys.
 • Yksiköiden tilannetta muokataan soveltamalla niihin ”sääntöjä”. Säännöt ovat joko varmoja muutoksia, esimerkiksi verolainsäädännön muuttuminen tai mahdollisia, esimerkiksi avioituminen, työllistyminen tai asunnon vaihtaminen.
 • Tarkastellaan vaikutusten jakautumista ja arvioidaan taloudellisten sekä väestötieteellisten muutosten vaikutusta yhteiskuntaan.

Kelan tutkijat olivat mukana kehittämässä SISUa kolmesta vanhemmasta mallista.

SISU-mikrosimulointimalli

 • Sisältää nykyisen tulovero- ja sosiaaliturvajärjestelmää koskevan lainsäädännön lähes kokonaisuudessaan.
 • Voidaan laskea lakimuutosten vaikutuksia kansalaisten ja kotitalouksien taloudelliseen tilanteeseen, väestön tuloeroihin sekä valtion ja kuntien tuloverojen tuottoihin ja sosiaaliturvamenoihin.
 • Edut: kaikki käyttävät samaa mallia, tutkijat jakavat osaamistaan, kehitysresurssit yhdessä paikassa.
 • Tilastokeskus ylläpitää.

Mikrosimuloitavan tilanteen pitää aina olla mitattavissa. Mitattavat asiat pitää voida muuntaa numeroiksi.

Näin Jutta-mallilla testattiin perusturvan korotusta vuonna 2012

Kysymys: Millaiset köyhyysvaikutukset ovat, jos työttömän peruspäivärahaan eikä toimeentulotukeen tule tasokorotusta eikä yleistä asumistukea koroteta?

Mikrosimuloinnin tulos: Jos perusturvan korotuksia ei tehdä, köyhyysaste pienentyy 0,2 prosenttiyksikköä. Köyhyysaste pienentyy noin 0,4 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna, kun kaikki perusturvan korotukset tehdään.

Näiden asioiden vaikutuksia Kelassa mikrosimuloidaan

 • verotus
 • lapsi- ja perhe-etuudet
 • työttömyysturva
 • Kelan eläkkeet
 • asumistukietuudet
 • toimeentulotuki
 • sairausvakuutuksen päivärahat.

EU:n EUROMOD-mikrosimulointimalli

 • Kokeillaan, mitä tapahtuisi, jos EU-maassa otetaan käyttöön jonkin toisen EU-maan lainsäädäntö.
 • Testataan mallilla EU-tason lainsäädäntöä ja tutkitaan sen vaikutuksia.
 • Esimerkkikysymys: Paljonko lapsiköyhyys alenisi, jos Euroopan unionissa otettaisiin käyttöön perustulo lapsille?

Lähteet:

Mitä on mikrosimulointi? Kelan tutkimusblogi, 2012.

SISU-mikrosimulointimalli jo laajassa käytössä, Tieto ja Trendit, 2015.

Wikipedia: mikrosimulointi.

Horacio Levy, Manos Matsaganis and Holly Sutherland: Towards a European Union Child Basic Income? Within and between country effects. International Journal of Microsimulation. Volume 6(1) Spring 2013. Tiivistelmä.