Siirry sisältöön
På svenska
|
22.5.2019

Hur förändrar digitaliseringen den sociala tryggheten?

Artificiell intelligens (AI) är en del av den framtida sociala tryggheten. Än så länge måste vi dock ge oss till tåls, eftersom de nya teknikerna behöver testas och utvecklas för allmänt bruk.
Teksti Janne Pulkkinen, chef för innovationsenheten, FPA

Vilka slags digitala tjänster har man testat vid FPA under de senaste åren Janne Pulkkinen, chef för FPA:s innovationsenhet?

FPA har under de senaste åren fokuserat på att ta fram lösningar som baserar sig på chatbottar. Vi har testat chatbottarna till exempel inom rådgivningen för familjeförmåner och Kanta-tjänsterna.

Chatbottarna svarade även på kundernas frågor över nätet i samband med att de studerande överfördes till det allmänna bostadsbidraget.

Kundresponsen är ett viktigt element i utvecklingen av servicen. Även våra kunder ser chatbottarna som en ändamålsenlig del av serviceutvecklingen.

Våra kunder ser chatbottarna som en ändamålsenlig del av serviceutvecklingen.

Vid FPA har vi även undersökt de möjligheter som robotiken och den artificiella intelligensen medför för förmånshandläggningen och fått värdefulla lärdomar om hur dessa bör utvecklas i FPA:s omvärld. Lärdomarna har redan utnyttjats i nya utvecklingsobjekt.

Eftersom chattbottarna lär sig fort blir servicen desto bättre ju mer den används.

Hurdan utveckling behövs för att de digitala möjligheterna ska kunna utnyttjas inom kundservicen?

Det finns otaliga möjligheter. Som exempel kan nämnas maskinsyn, tolkning av naturligt tal samt talidentifiering och talstyrning, som alla klassificeras som AI och skapar möjligheter för nya digitala tjänster i framtiden.

En central framgångsfaktor är även det nära samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn.

Till exempel i utvecklingen av den artificiella intelligensen på finska är samarbete en nyckelfaktor.

I utvecklingen av den artificiella intelligensen på finska är samarbete en nyckelfaktor.

För att fortsätta utvecklingen är det även viktigt att garantera att informationen kan utnyttjas säkert samt att säkerställa dataskyddet och de etiska aspekterna, liksom även att lösa de juridiska utmaningarna när det gäller att dela information mellan olika aktörer.

Hur kommer kundservicen att förändras i framtiden?

I framtiden bör kunderna betjänas proaktivt utifrån sina livshändelser. Det proaktiva betjäningssättet gynnas i högsta grad av samarbete, intelligenta analyser och artificiell intelligens.

Livshändelsetänkandet har främjats bland annat i ett förstudieprojekt inom det nationella AI-programmet Aurora. Tänkandet möjliggör proaktiv service över en disk.

Vi har effektiviserat samarbetet även med de andra offentliga aktörerna så att vi kan skapa ännu bättre proaktiv service.

Talidentifierings- och röststyrningstjänsterna blir allt vanligare på det internationella planet.

Talidentifierings- och röststyrningstjänsterna blir allt vanligare på det internationella planet. Även lösningarna för förstärkt verklighet skapar nya möjligheter för det framtida kundgränssnittet.

Hur kommer blockkedjor att förändra de digitala tjänsterna?

Blockkedjetekniken och den distribuerade databastekniken skapar nya möjligheter för samarbetet mellan intressentgrupper och byggandet av förtroendekedjor mellan offentliga och privata aktörer.

Blockkedjetekniken och den distribuerade databastekniken skapar nya möjligheter.

Ett intressant exempel är den virtuella valutan som medför nya möjligheter för betalning och värdeöverföringar.

Med hjälp av virtuell valuta kan man till exempel skapa servicesedlar, betalningsförbindelser och välfärdspoletter mellan olika aktörer och kunder.

Statens ekonomiska forskningscentral VTT har publicerat en intressant utredning av de möjligheter och fördelar som blockkedjetekniken medför inom social- och hälsovården.

DIAS-projektet för digital bostadshandel är ett exempel på en tjänst som utnyttjar blockkedjor.

Systemet har skapats i samarbete mellan banker, fastighetsförmedlare, teknologiföretag och myndigheter för att göra bostadshandeln elektronisk.

Den digitala handeln möjliggörs av att bostadsaktiebolagens aktier och aktieförteckningar har digitaliserats och förts in i Lantmäteriverkets register.

En innovationsenhet har inrättats vid FPA. Hur fungerar den och vilka är dess mål?

FPA:s innovationsenhet ökar insikten om hur nya tekniker bäst kan utnyttjas för att svara mot FPA-kundernas livssituation och behov. På så sätt förbättras organisationens kapacitet att utnyttja blockkedjor, artificiell intelligens och andra framtida tekniker.

Målet är att skaffa lärdomar och erfarenheter som kan delas genom konkreta försök. Försöken genomförs inte för försökens eller teknikens skull utan för att underlätta kundernas liv och utveckla FPA:s verksamhet.

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje