Siirry sisältöön
Kehittyvä sosiaaliturva, Etuudet
|
18.11.2016

Miten työttömyysturva muuttuu?

Hallitus aikoo säästää 200 milj. euroa vuodessa lyhentämällä työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa. Työttömyysturvaan on tulossa myös muita muutoksia.
Teksti Johanna Hytönen

1 Miten työttömyysturva muuttuu ensi vuonna, etuuspäällikkö Anna Mäki-Jokela Kelasta?

Hallitus on antanut työttömyysturvalain muutoksesta esityksen. Sen mukaan sekä ansiosidonnaisen että peruspäivärahan enimmäiskesto lyhenisi 500 päivästä 400 päivään.

Enimmäiskesto säilyisi 500 päivänä niillä 58-vuotiailla ja sitä vanhemmilla työttömillä, jotka täyttäisivät työssäoloehdon. Jos työttömällä olisi alle kolme vuotta työhistoriaa takanaan, hän voisi saada työttömyyspäivärahaa enintään 300 päivältä.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin. Korotetun ansio-osan määrää ehdotetaan muutettavaksi siten, että ansio-osa olisi 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Korotettu ansio-osa on nyt 58 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.

Jos palkka kuukaudessa olisi suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa olisi tämän rajan ylittävältä osalta 25 %. Jos palkka kuukaudessa olisi suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa olisi tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 35 %.

Lakiehdotuksessa esitetään myös pitkän työuran jälkeen maksettavasta korotusosasta ja korotetusta ansio-osasta luopumista. Lisäksi ehdotetaan, että omavastuuaikaa pidennettäisiin viidestä päivästä seitsemään päivään.
Työttömyysturvaan on oletettavasti tulossa vielä merkittävästi muita ansiopäivärahaan vaikuttavia muutoksia. Niitä koskevia esityksiä ei ole vielä annettu eduskunnalle.

2 Keitä muutos koskisi?

Laeissa on yleensä erikseen säännelty lain voimaantulosta. Koska päivärahaa saadaan keskimäärin 250 päivältä vuodessa, eivät työttömyyspäivärahan heikennysten vaikutukset näkyisi kenenkään kohdalla vielä vuonna 2017.

3 Miten uusi laki huomioisi maahanmuuttajat?

Uuteen lakiin sisältyisi kotoutumistuki, jota myönnettäisiin työttö­mille maahanmuuttajille. Se olisi enintään kolmen vuoden määräaikainen etuus, jonka suuruus olisi noin
90 % ­työttömän peruspäivärahasta. Tuki ei edellyttäisi kuulumista suoma­laisen asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.

4 Miten muutokset vaikuttaisivat muiden etuuksien suuruuteen ja myöntämiseen?

Työtön työnhakija voi saada useampaa kuin yhtä etuutta. Työttömyysturva vaikuttaa esimerkiksi asumistuen saantiin ja suuruuteen. On mahdollista, että esimerkiksi toimeentulotukea maksettaisiin enemmän, jos työttömyysturvan taso laskee.

5 Mitä lakimuutoksilla tavoitellaan?

Lakimuutoksen tärkeimpänä tavoitteena on säästää sosiaaliturvan kustannuksissa ja kannustaa työttömiä työnhakijoita työelämään. Muutokset ovat osa hallitusohjelman kärkihanketta, jonka yhtenä toimenpiteenä on työttömyysturvan uudistaminen.

Hallituksen esityksessä on viitattu valtiovarainministeriön 29.10.2015 päivättyyn muistioon työttömyysturvan uudistusehdotuksen työllisyysvaikutuksista. Muistion mukaan työttömyysturvan enimmäiskeston lyhentämisen on havaittu lisäävän työllistymisen todennäköisyyttä jo ennen enimmäiskestoajan täyttymistä. Muistiossa on tosin todettu, että arviot ovat epävarmoja ja suuntaa-antavia.

Lakimuutoksen tuoma kokonaissäästö olisi arvioiden mukaan 200 milj. euroa vuodessa. Suurin osa säästöistä kertyisi työttömyyspäivärahan keston lyhentämisestä. Sen vaikutus näkyisi vasta vuoden 2018 aikana.

Kokonaissäästöstä toteutuisi vuonna 2017 noin kolmanneksen verran ja vuonna 2018 noin 85 %:n suuruinen osuus. Täysimääräisesti säästö toteutuisi vuonna 2019.

 

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje