Siirry sisältöön
Tutkittua tietoa
|
24.9.2015

Matkakorvauksiin tulossa kokeilu

Uusi hallitus jatkaa edeltäjänsä aloittamaa henkilöliikenneuudistusta. Selvitys oululaisten Kelalta saamista matkakorvauksista vuodelta 2013 kertoo, että suuri osa niistä maksetaan henkilöille, joilla on oikeus myös vammaispalvelulain mukaisiin matkoihin.
Teksti Jani Miettinen ja Päivi Tillman

Selvitimme VPL-kuljetusten käyttäjiä ja heidän tekemiään sairausvakuutuksen korvaamia matkoja laajasta Oulua koskevasta tutkimusaineistosta. Aineistossa oli 202 000 oululaista, ja heistä 3 220 henkilöllä oli VPL-oikeus. Heistä kaksi kolmesta oli 65-vuotiaita tai vanhempia. Kelan matkakorvauksia sai kaikkiaan 16 100 henkilöä, joista 7 300 sai korvauksia taksimatkoista.

VPL-kuljetukset ja Kelan myöntämät matkakorvaukset kohdistuvat paljolti samoille henkilöille. Lähes kahdella kolmesta VPL-asiakkaasta oli Kelan korvaamia matkoja. Kaikista oululaisista niitä oli vain 7 %:lla.

Kelan matkakorvauksia maksettiin lähes kahdelle kolmesta vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuista.

VPL-asiakkaat tekivät lähes puolet (46 %) Kelan oululaisille korvaamista kiireettömistä matkoista. Matkakorvauksista 41 % kertyi heidän matkoistaan. Osuus oli suuri etenkin invataksimatkoissa. Niistä peräti 89 % oli VPL-päätöksen saaneiden henkilöiden tekemiä.

67 000:sta Kelan korvaamasta taksimatkasta 37 000 oli VPL-asiakkaiden. Samana vuonna kunnan korvaamien VPL-kuljetusten määrä Oulussa oli 160 000.

Nämä Oulua koskevat tulokset eivät ole yleistettävissä koko maahan.  Maaseutukunnassa muiden Kela-matkakorvausten käyttäjien osuus matkoista ja korvauksista on todennäköisesti paljon suurempi kuin yliopistosairaalakaupungissa, jossa on lyhyet etäisyydet, hyvät liikenneyhteydet ja nuori väestö. VPL-asiakkaiden osuudet olisivat todennäköisesti tuntuvasti pienemmät.

Tilaukset keskitetään

Tähän asti Kelan korvaamat matkat ja VPL-matkat on hoidettu erillisinä. Kela on viime vuosina keskittänyt sairausvakuutuslain mukaan korvattavien taksimatkojen tilaukset alueellisiin tilauskeskuksiin, mikä parantaa mahdollisuuksia järjestää yhteiskuljetuksia. Näillä onkin saatu aikaan säästöjä.

Keskittäminen alueellisiin tilauskeskuksiin on tuonut säästöjä.

Samaan tilauskeskukseen voisi sopia muutakin. Kela on ilmaissut halunsa hoitaa myös kuntien nyt hoitamat, VPL:n mukaiset kuljetukset. Tästä on suunniteltu kokeilua kahdella alueella. Niissä kuntien VPL-kuljetusten ja Kelan korvaamien matkojen tilaukset keskitetään samaan keskukseen ja näitä matkoja yhdistellään myös keskenään.

Kelan korvaamat ja vammaispalvelulain perusteella myönnettävät matkat ovat luonteeltaan erilaisia.

VPL-kuljetusten ja Kelan nyt korvaamien matkojen kohderyhmät ovat usein samat, mutta matkat ovat luonteeltaan erilaisia. VPL-matkat ovat usein suhteellisen lyhyitä matkoja lähialueella. Sen sijaan Kelan korvaamat matkat ovat useimmiten pidempiä matkoja esimerkiksi yliopistosairaalaan.

Väestön ikääntyminen ja lisääntyvä kotona asuminen laitoshoidon sijaan kasvattavat liikkumispalvelujen tarvetta. Toisaalta taloudellinen tilanne on tiukka. Kehittämällä yhteistyötä saatettaisiin hillitä kustannusten nousua, ilman että palvelutaso merkittävästi heikkenisi. Tähän kannattaa pyrkiä.

Mihin vammaispalvelulaki oikeuttaa?

Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella korvauksia sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyvien matkojen kustannuksista. Kunnan on puolestaan vammaispalvelulain (VPL) perusteella järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut vapaa-aikaan, opiskeluun tai työssäkäyntiin liittyviin matkoihin.

VPL-matkoihin on oikeus henkilöllä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi käyttää vammansa tai sairautensa vuoksi julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Oikeuden myöntää asuinkunta. Matkoista peritään enintään julkisen liikenteen mukainen maksu, ja ne ajetaan usein taksilla. VPL-matkoja ei lain mukaan saa käyttää muiden lakien perusteella korvattaviin matkoihin, kuten Kelan korvaamiin matkoihin.

Lue lisää:
Kuusikko-työryhmä, 2014, ”Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet vuonna 2013”, Kuusikko-työryhmän julkaisusarja. 3/2014. Edita Prima Oy 2014. Helsinki. Lataa verkosta: 
www.kuusikkokunnat.fi
Hennamari Mikkolan Kelan tutkimusblogissa: http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/2520

Seuraa sosiaaliturvan kehityksen isoja ja pieniä aiheita, tutkimuksia ja tilastoanalyysejä.

Tilaa uutiskirje